Privacy Policy

Om een ieder zijn privacy te bewaren is er een internet protocol opgesteld.

Wanneer ouder(s) en/of hun kinderen niet willen dat er foto's e.d. geplaatst worden waarop de kinderen te zien zijn zal dit bemerkt dienen te worden en dit zal dan worden gerespecteerd.

Doelstelling:

1)Met de website van de Herenwegschool willen we via internet informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op zoek is.

Deze informatie bestaat uit beschrijving van de school, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, etc. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

2)Op de website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Daartoe is o.a. een activiteitenpagina (actueel) op de site aanwezig. Bovendien wordt ook de informatiebrief van de school op de homepage gepubliceerd.

Verantwoording:

1)De website is mede opgebouwd uit informatie uit de schoolgids van de Herenwegschool. Hierdoor is zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door alle geledingen van de school.

2)Aanvullende informatie, foto'­s met betrekking tot (buiten)schoolse activiteiten worden geplaatst n.a.v. verschillende activiteiten.

Werkwijze:

1)De site is gebouwd door Patricia van Wijk. Zij onderhoudt de site door van tijd tot tijd de meest recente informatie op de site te plaatsen. Indien nodig wordt er overleg gepleegd met de directie van de school, voordat tot publicatie wordt overgegaan.

2)Via de informatiebrief van de school, worden de ouders op de hoogte gebracht van de laatste vernieuwingen die de site heeft ondergaan.

3)Leerkrachten die materiaal (bijv. werkstukken, verslagen, etc) op de site willen plaatsen leveren dit in bij Patricia.

4)Informatie aangeleverd door ouderraad en medezeggenschapsraad valt onder de verantwoordelijkheid van die organen.

5) Bij de aangeleverde stukken worden de namen en eventuele telefoonnummers verwijderd.

Privacy:

1)Bij de aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders het informatiebulletin, waarin melding gemaakt wordt van het bestaan van onze site. Op de website worden o.a. werkstukjes, foto's van kinderen geplaatst. Mocht u als ouder bezwaar hebben tegen publicatie van foto's en/of werkstukken van uw kind, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de directie van de school.

De webmaster onderhoudt verzamelt de namen van deze ouders en plaatst ze op een lijst. Deze lijst wordt telkens geraadpleegd als er werkstukjes en/of foto's op de site geplaatst worden. Het werk en/of de foto's van kinderen, waarvan de ouders bezwaar maakten, wordt dientengevolge niet op de website gepubliceerd. De webmaster ziet daar op toe. Overigens kunnen ouders hun bezwaar ook weer herroepen, waarna hun naam weer van de bezwarenlijst wordt geschrapt.

2)Bij de publicatie van werkstukjes, gemaakt door kinderen, zullen geen achternamen van kinderen worden vermeld.

3)Bij publicatie van informatie, bijvoorbeeld de informatiebrief zal strikt persoonlijke informatie worden weggelaten op de homepage.

4)Bij vermelding op de website van de namen van hen die bij de school zijn betrokken, worden geen adressen en telefoonnummers vermeld.

5)Bij publicatie van informatie op de website, waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de webmaster deze informatie op verzoek onmiddellijk verwijderen.

Copyright:

Alle rechten zijn voorbehouden aan Herenwegschool .

Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier

Herenwegschool