Ouderbijdrage

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

 

Een school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken, die niet tot het gewone onderwijs behoren. Deze ouderbijdrage is op vrijwillige basis. De ouderraad stelt jaarlijks een begroting op en stelt op basis daarvan de ouderbijdrage vast. Dit gebeurt in overleg met het bestuur en de medezeggenschapsraad. De ouderraad draagt tevens de zorg voor het innen van de gelden. Het geld wordt o.a. besteed aan: excursies, sportevenementen, Engelse les, Sinterklaas en het Kerst- en Paasfeest. Daarnaast krijgt de school ieder jaar iets extra's. Een voorbeeld hiervan is het opknappen van het schoolplein. Voor schooljaar 2017/ 2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 85,--per kind.

Als ouders/verzorgers ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar een brief met de hoogte van het bedrag en het betalingsverzoek. Wacht daarom met betalen totdat u deze brief heeft ontvangen. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier van de Herenweg geeft u aan akkoord te gaan met betaling van deze ouderbijdrage.

Hoe zit het met nieuwe leerlingen en de verrekening met het inschrijfgeld?

In het schooljaar dat uw kind voor het eerst op school komt, worden de diverse bijdragen zoveel mogelijk verrekend met het inschrijfgeld. Jaarlijks legt de penningmeester van de OR verantwoording af aan de OR, het bestuur, de MR en de schoolleiding.

HOE KAN IK BETALEN?

De ouderbijdrage dient overgemaakt te worden op rekeningnummer NL10ABNA0444.1680.36 t.n.v. ouderraad Herenwegschool. o.v.v. de naam van uw kind en zijn of haar groep.

Indien u problemen heeft met het betalen van de ouderbijdrage, verzoeken wij u contact op te nemen met de directeur van de school, Joop de Jager.

MEER SCHENKEN?

Om het schoolfonds van de ouderraad meer financiële ruimte te gunnen, kunt u ook een hogere bijdrage overmaken. Hoe meer wij ontvangen, des te meer kunnen wij voor school betekenen. Indien u in staat bent om meer dan € 85 per kind te betalen, stellen wij uw extra gift zeer op prijs.

HOE WERKT SCHENKEN / HET GEVEN VAN EEN GIFT?  (GRONDSLAG 2015)

Als Stichting Ouderraad Herenwegschool hebben we in 2015 getracht om door de belastingdienst aangemerkt te kunnen worden als Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). De achterliggende gedachte was om zo de ouderbijdrage inclusief eventuele extra giften aftrekbaar te maken van de belasting middels periodieke giften. Helaas is dit geen optie gebleken en al was dit gelukt dan zou de ‘gewone’ ouderbijdrage nooit aftrekbaar worden maar alleen de extra giften.

Kortom…..Omdat we geen ANBI zijn, valt het geven van een gift onder gewone giften en niet onder periodieke giften. Gewone giften worden per jaar gedaan en hoeven niet te worden vastgelegd over de komende 5 jaar zoals periodieke giften.

Dit betekent tevens dat er geen notariële akte of een schriftelijke overeenkomst met de Stichting Ouderraad Herenwegschool nodig is, maar dat de gift, mits voldaan wordt aan de belastingeisen voor een gewone gift, jaarlijks via de belastingaangifte opgegeven kan worden.

NB: Bij een gift gaat het om een bevoordeling uit vrijgevigheid in geld, respectievelijk om een verplichte bijdrage waar geen directe prestatie tegenover staat. Ook het afzien van een vergoeding voor een

prestatie kan een gift zijn. Dit betekent dat een vrijwillige ouderbijdrage geen gift is. Het gegeven dat de ouderbijdrage vrijwillig is, respectievelijk op niet-betalen geen sanctie staat doet hier niet aan af.

Uiteraard wordt het bedrag boven de ouderbijdrage wel aangemerkt als gift. Hier staat namelijk géén directe prestatie tegenover.

DE BELASTINGSITE ZEGT OVER GEWONE GIFTEN HET VOLGENDE:

Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60,= Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 10% van uw drempelinkomen.

DREMPELINKOMEN

Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

DREMPELINKOMEN EN FISCAAL PARTNERSCHAP

Hebt u geen fiscale partner? Of hebt u alleen een deel van het jaar een fiscale partner? Dan telt u alleen uw eigen gewone giften op en berekent u uw eigen drempelinkomen.

Hebt u het hele jaar dezelfde fiscale partner? Tel dan de gewone giften van u en uw fiscale partner bij elkaar op. Om de drempel te berekenen, telt u de drempelinkomens van u en uw fiscale partner ook bij elkaar op.

Bereken het aftrekbare bedrag. 

Het aftrekbare bedrag kunt u onderling verdelen zoals u dat wilt, als het totaal maar 100% is. Dit geldt ook als u een deel van het jaar een fiscale partner hebt en er samen voor kiest om het hele jaar fiscale partners te zijn.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Elsabé Willeboordse

Voorzitter Ouderraad Herenwegschool