Luizenprotocol

Dit protocol is gemaakt om de kans op het ontstaan van hoofdluis op onze school zo klein mogelijk te maken.
Door als school en ouders samen te werken kunnen we het probleem zoveel mogelijk te beperken. Iedereen heeft hierin zijn eigen verantwoordelijkheid.
Door de ouderraad is een werkgroep ingesteld om de leerlingen op hoofdluis te laten controleren.
De klassenouders zijn verantwoordelijk om voor hun klas twee of meerdere ouders te regelen die na iedere schoolvakantie (en als tussentijds luizen zijn geconstateerd) de leerlingen van de betreffende klas controleren.
Van de ouders wordt gevraagd hun kinderen wekelijks te controleren en bij de leerkracht of de directie van de school te melden als er luizen en/of neten zijn gevonden.
Als er bij een kind luizen worden geconstateerd worden de ouders gebeld. Hen wordt gevraagd het kind op te halen, thuis te behandelen met een luizenbestrijdingsmiddel en her haar uit te kammen met een luizenkam. Daarna kan het kind weer terugkeren op school.
Bij constatering van hoofdluis of als er door ouders melding is gemaakt, wordt in de betreffende klas aan alle leerlingen een briefje meegegeven. Op deze manier zijn alle ouders op de hoogte en kunnen zij meteen hun eigen kinderen controleren.
De coördinatie vanuit de school ligt bij Elizabeth Vos.


Belangrijke richtlijnen voor de behandeling van hoofdluis:

 • Volg het 10-stappenplan van de GGD (www.ggdgezondheidsinfo.nl ) om besmettingen met luizen / neten zo snel en goed mogelijk te behandelen.
 • Na het behandelen met een luizenbestrijdingsmiddel, uw kind 2x per dag met een speciale luizenkam (verkrijgbaar bij apotheek of drogist) blijven kammen om alle neten te verwijderen! Dit volhouden tot minimaal 2 weken na de laatste behandeling en echt alle neten weg zijn! Het luizenbestrijdingsmiddel na tien dagen herhalen.
 • Als uw kind luizen of neten heeft: licht de ouders van vriendjes of vriendinnetjes waar uw kind de afgelopen week gespeeld heeft in, zodat ook zij extra kunnen controleren.
 • Het is niet verstandig uw kind te laten zwemmen als het wordt behandeld met een luizenbestrijdingsmiddel. Door chloor en andere ontsmettingsmiddelen in het zwembad gaat de werking van het middel verloren.
 • Van een preventieve spray met bijvoorbeeld tea tree olie of lavendel is de werking niet wetenschappelijk bewezen. Dat luizen alleen op schone haren afkomen is een fabel. Gel en haarsprays voorkomen ook geen luizen.

De school zal preventieve maatregelen treffen:

Alle leerlingen van onze school zijn verplicht de door school aangereikte luizencape te gebruiken. De leerkrachten zien hierop toe.
De leerkrachten dragen er toe bij dat het hebben van hoofdluis uit de taboesfeer komt. Zij praten met de kinderen, indien nodig, over hoofdluis.
Er is een coördinator luizenpreventie vanuit de Ouderraad (Annelies de Boer).

 

Controles


Aan het begin van ieder schooljaar worden er voor iedere klas (liefst 2) luizenouders gezocht. De klassenouder zorgt hiervoor.

Een nieuwe luizenouder wordt begeleid door een ouder die de controles al langer doet.
Standaard vinden er controles plaats op de eerste dag na iedere schoolvakantie. Kinderen die tijdens de controle afwezig zijn worden bij terugkeer op school alsnog gecontroleerd door de luizenouder.

Als er besmetting in een groep wordt geconstateerd wordt er na een week een extra controle uitgevoerd en indien nodig wordt dit elke week herhaald tot de groep vrij is van luis en neten.

Wanneer een ouder meldt dat zijn/haar kind luis heeft dan kan er tussentijds een extra groepscontrole plaatsvinden. Een en ander wordt geregeld in overleg tussen de leerkracht en de luizenouders.

De bevindingen van iedere controle worden op een lijst genoteerd. De coördinator luizenpreventie zorgt voor een actuele lijst en spreekt met de luizenouders af waar deze lijsten te vinden zijn.

Communicatie:

 

 • De luizenouder tekent een verklaring, waarin zij aangeeft zeer discreet om te gaan met informatie over een kind, dat hoofdluis heeft
 • De luizenouder vertelt de leerkracht discreet welke kinderen zijn besmet.
 • De school neemt bij constatering van luizen/neten zo snel mogelijk telefonisch contact op met de ouder/verzorger van de leerling. Het kind moet in geval van luizen meteen naar huis. In geval van neten niet.
 • Luizenouders spelen geen rol in de communicatie met ouders.
 • Aan alle leerlingen van de betreffende klas wordt door middel van een briefje gecommuniceerd dat er hoofdluis in hun groep is geconstateerd.
 • Het luizenprobleem dient binnen twee weken onder controle te zijn, indien nodig volgt een gesprek met de directeur van de school.

Wat te doen bij langdurige hardnekkige luizenbesmetting!
Onder hardnekkige luizenbesmetting wordt verstaan dat na 2 (volgende) controles of gedurende een langere tijd bij hetzelfde kind luizen / neten worden geconstateerd. Bij dergelijke hardnekkige besmettingsgevallen schakelt de school de coˆrdinator luizenpreventie in. Deze neemt contact op met de ouders en geeft hulp en advies aan de ouder/ verzorger bij de aanpak van het probleem. Daarbij is het uitgangspunt dat behandeling van hoofdluis verplicht is.

Indien bij een kind bij herhaalde controle opnieuw luizen worden geconstateerd, wordt door school wederom naar de ouders gebeld en verzocht het kind direct op te halen en het adequaat te behandelen alvorens het kind weer naar school kan. Indien bij een kind bij
herhaalde controle opnieuw neten worden geconstateerd, wordt door de school contact opgenomen met de ouders over verdere maatregelen.
Dit luizenprotocol wordt in hoofdlijnen opgenomen in de schoolgids.