CBS DE HERENWEG, een school zonder ongelukken ?!

Het bestuur en de directie van de school vinden veiligheid voor iedereen op de CBS De Herenweg  zeer belangrijk.  Daarom besteden ze veel tijd en zorg aan de veiligheid van onze leerlingen. Het onderwerp veiligheid maakt altijd onderdeel uit van de agenda. Naast de veiligheid van onze leerlingen staat ook de veiligheid van het personeel regelmatig op de agenda. Bij de behandeling van het thema benaderen ze het onderwerp vanuit verschillende perspectieven. U kunt hierbij denken aan de veiligheid in het schoolgebouw, het pedagogische klimaat in de school, de omgeving van de school. Ze maken risicoanalyses die resulteren in realistische scenario’s. Hierbij schakelen ze ook externe deskundigen in bij wijze van dubbelcheck en frisse blik. Met meerdere partijen zijn onderhoudscontracten afgesloten. Waar nodig zijn protocollen opgesteld.

Continu leren
Het bestuur en het personeel vindt een cultuur van veilig leren van incidenten en oefeningen (dus zonder een schuldvraag) belangrijk. Incidenten worden besproken en er wordt van geleerd. Risicoanalyses en veiligheidsbeheersmaatregelen nemen we na een incident en sowieso jaarlijks kritisch door en we passen maatregelen zo nodig aan. Ook als de context wezenlijk wijzigt, zoals aanpassingen in een ruimte, nieuwe ruimtes of bijvoorbeeld een minder zelfredzame leerling, wordt het veiligheidsaspect uitgebreid besproken.  

Alle medewerkers in de school zijn betrokken bij de veiligheid.
De directeur
De directeur is aanspreekbaar op alle onderdelen van de veiligheid in de school. Hij bewaakt de afspraken, beheert de onderhoudscontracten, bespreekt de risicoanalyses, stelt protocollen op, zorgt voor leerlingenquêtes, stelt zich maandelijks op de hoogte van de veiligheid in en rond de school. De directeur stelt de maatregelen vast op basis van de AVG. De directeur stelt aparte richtlijnen op voor een specifieke groep leerlingen, zoals de leerlingen met een allergie.


De leerkrachten

 • Leerkrachten melden onveilige situaties bij de directie.- Leerkrachten nemen de opgestelde regels aan het begin van het schooljaar met de kinderen door. De schoolregels hangen in iedere klas en in de school en op het plein.
 • 
Leerkrachten noteren ongelukken  die zich op of om de school voordoen. Alle ongelukken worden ook gemeld bij de directeur. Bij ongelukken waarbij een medicus betrokken wordt vindt een analyse plaats van het voorval. Bij herhaling van dezelfde ongelukken wordt actie ondernomen om verdere ongelukken te voorkomen.


De bedrijfshulpverleners

 • Er zijn op onze school meerdere bevoegde bedrijfshulpverleners. Er is er altijd minimaal één aanwezig. Zij worden als eerste ingezet bij een ongeval. Jaarlijks gaan deze BHV-ers op (herhalings)cursus.
 • 
Er is een ontruimingsplan voor onze school opgesteld, meerdere keren per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. De ontruimingsroute en het plan hangen in iedere klas en in de school.
 • Bij grote activiteiten zijn voldoende BHV-ers aanwezig om kinderen en volwassenen te begeleiden bij calamiteiten.


De conciërge

 • De conciërge is opgeleid om de volgende controles uit te voeren:  
 • De conciërge controleert maandelijks het schoolplein op ongevallenrisico’s. 

 • De conciërge controleert maandelijks de brandmeldinstallatie aan de hand van een controlelijst. 

 • De  conciërge controleert jaarlijks de speeltoestellen aan de hand van een controlelijst.


Externen 


 • Voor de binnenspeeltoestellen wordt een jaarlijks keuringsrapport gemaakt.
 • Jaarlijks worden de school door een daartoe bevoegd bedrijf gecontroleerd op de werking van de brandveiligheidsapparatuur. Het gaat hierbij o.a. om de aanduidingen van de vluchtroute, de rookmelders en de zelfsluitende deuren.
 • De directeur en twee teamleden controleren één keer per jaar de school aan de hand van de schoolvragenlijst van de ARBO-dienst. Eén keer in de vier jaar wordt een uitgebreid ARBO-onderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan worden jaarplannen geschreven.
 • De Brandweer controleert jaarlijks de school op brandveiligheid, stelt verplichte aanpassingen voor  en geeft een gebruikersvergunning af.
 • Gymnastiektoestellen worden jaarlijks geïnspecteerd.
 • Gebouwbeheerder - ingehuurd bij bureau V&G
 • controleert maandelijks het schoolgebouw ( zowel intern als extern).
 • De VVN wordt betrokken bij de verkeersveiligheid rond de school.