Kwaliteitszorg CBS De Herenweg

Veiligheid en welbevinden van onze leerlingen: 

De leerlingen in de groepen 7 en 8 worden jaarlijks bevraagd op hun gevoel van veiligheid en welbevinden. Ze kunnen scoren van 1 tot 4
 Beoordeelde thema’s en behaalde scores zijn:

Veiligheidsbeleving 3.67
Het optreden van de leraar 3.23
De opstelling van de leerling 3.41
Welbevinden 3.46
Fysieke veiligheid 3.77
Sociale veiligheid 3.78
Psychische veiligheid 3.81
Materiele zaken 3.72

Onze leerlingen geven dus aan zich veilig en prettig  te voelen op onze school

Kwaliteitszorg gaat over:

 • Doen we de goede dingen?
 • Doen we de dingen goed?
 • Hoe weten we dat?
 • Vinden anderen dat ook?
 • Wat doen we met die wetenschap?


Kwaliteitszorg en inspectie

De inspectie verwacht van elke basisschool:
1.1 De school heeft inzicht in de verschillen in onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie.
1.2 De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar opbrengsten.
1.3 De school evalueert regelmatig het leren en onderwijzen.
1.4 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.
1.5 De school borgt de kwaliteit van het leren en onderwijzen.
1.6 De school rapporteert aan belanghebbenden inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit van het onderwijs.
1.7 De school waarborgt de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel.


Kwaliteitszorg binnen de PCOW
De kwaliteitscyclus (doelen stellen, planning, uitvoeren, evaluatie, borgen) is onze rode draad  en hierin staat onze schoolontwikkeling centraal.  Wij hanteren hierbij  WMKPO als instrument. Dit instrument doet recht aan de opvatting dat de kwaliteitszorg in het onderwijs zich op meer aspecten richt dan de eindresultaten van de leerlingen die de school verlaten. De belangrijkste indicatoren voor ons kwaliteitsbeleid zijn: de samenstelling leerlingenpopulatie, het beleidsvoerend vermogen, de visie op ontwikkeling en onderwijs, het pedagogisch klimaat, het onderwijsleerproces, het leerstofaanbod, leerlingenzorg en begeleiding, tussen- en eindresultaten, de schoolloopbaan van leerlingen en het vervolg van de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs.
Deze  indicatoren meten we o.a. via WMKPO. Sommige gegevens zijn bekend vanuit ons CITO--leerlingvolgsysteem.

De rol van de directeur bij kwaliteitszorg op de school
De directeur is binnen de organisatie integraal verantwoordelijk voor de school. Het bereiken van goede resultaten van kinderen is de belangrijkste opdracht van de school. De  directeur stuurt daarop en toetst systematisch of dat ook bereikt wordt.
De directeur is hierbij de eerst verantwoordelijke en de aanstuurder. Maar binnen de klas is de leerkracht primair verantwoordelijk voor het onderwijs. Het schoolteam is dan ook nauw betrokken  bij kwaliteitszorg: het realiseren van doelen, het verzamelen van data en het meedenken bij interpretatie en analyse, alsmede bij de aanpak en uitvoering van schoolontwikkeling.


Wat is kwaliteitszorg
Onder kwaliteit wordt verstaan dat scholen erin slagen hun beoogde kwaliteit naar tevredenheid van zichzelf, het team, de leerlingen, de ouders en de overheid te bereiken. Deze doelen worden deels bepaald door de school zelf en deels door de overheid.
Onder kwaliteitszorg wordt verstaan de zorg voor het realiseren en behouden van deze kwaliteit. De schoolt zorgt voor een samenhangend beleid, concrete doelen, goed management om de nodige acties en controles uit te voeren.

Hoe wordt vorm en inhoud gegeven aan kwaliteitszorg
Kwaliteit mag geen toeval zijn. Daarom is systematisch werken aan de kwaliteit van de school noodzakelijk. Wij werken conform de PDCA-cirkel (W.E. Deming).

Concreet betekent dit dat we per kwaliteitsaspect steeds vier fasen doorlopen.

Fase 1    PLAN    
In deze fase wordt beschreven wat uw gewenste kwaliteit is en hoe getoetst gaat worden of deze gewenste kwaliteit bereikt is.
De centrale vraag in deze fase is: Welke goede dingen beloven we?

Fase 2    DO   
In deze fase wordt gedaan, wat is beloofd. Gewerkt wordt aan het realiseren van de gewenste kwaliteit. De centrale vraag in deze fase is: Doen we wat we beloven?

Fase 3 CHECK   
In deze fase wordt gecontroleerd en geanalyseerd of de gewenste kwaliteit bereikt is.
De centrale vraag in deze fase is: Wat kan er beter?

Fase 4    ACT   
In deze fase wordt nagedacht over hoe de kwaliteit geborgd kan worden. Ook kan het voorkomen dat de gewenste kwaliteit opnieuw geformuleerd dient te worden. Dan start de cyclus opnieuw. De centrale vraag in deze fase is: Hoe houden we onze kwaliteit vast?


Schematisch voorgesteld ziet deze “Plan – Do – Check – Act cyclus” er als volgt uit:


Kwaliteitszorg op onze school
Als school maken we gebruik van waarderings- en zelfevaluatielijsten van WPK-PO. Deze waarderingslijsten lijsten worden ingevuld door ouders en leerlingen, de zelfevaluatie door directie, IB’er en leerkrachten van de school.
Opbrengsten geven een momentopname van de organisatie.   De school hanteert voor de opbrengsten bij de CITO-toetsen een schoolnorm, nl. 537. Dat is een HAVO-norm. Daarmee geeft de school aan dat elke groep gemiddeld op HAVO-niveau werkt en presteert.

 1. Onze kwaliteit borgen we door :
 2. Onderdelen te bespreken in bouwvergaderingen
 3. Het benoemen van hiaten, verschillen en goed lopende zaken
 4. Uitvoeren van quickscans en diagnose scans
 5. Analyseren van de toetsresultaten
 6. Collegiale consultaties

Klassenbezoeken gericht op de kwaliteitsindicatoren met een kijkwijzer die de leerkrachten ook hebben.
Na een klassenbezoek volgt een feedback gesprek dat coachend gevoerd wordt om leerkrachten op een voor kinderen herkenbare doorlopende lijn te houden

 

Nieuwsbrief