Sponsorbeleid

1. Inleiding
Voor u ligt het sponsorbeleid van de Christelijke basisschool De Herenweg.

1.1. Begrip sponsoring
Sponsoring is het beschikbaar stellen van geld, goederen of diensten aan bestuur, directie, leraren, onderwijsondersteunend personeel of leerlingen, waartegenover een tegenprestatie wordt geplaatst. Donaties zijn geen sponsoring. Als het bestuur een tegenprestatie stelt tegenover de donatie wordt er geacht sprake te zijn van sponsoring. Ook in dat geval is dit beleidsstuk van toepassing.

1.2. Convenant

Wij onderschrijven het convenant "scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring" dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de besturenorganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het convenant is als bijlage bij dit stuk gevoegd.

1.3. Samenvatting convenant
Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en tussen de school en bij de school betrokkenen een draagvlak te zijn. Het moet altijd voor een ieder kenbaar zijn dat er sprake is van sponsoring.
- Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
- Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid en ontwikkeling van leerlingen.
- Nieuwe sponsorcontracten moeten zich richten op een gezonde levensstijl van de leerlingen.
- Bedrijven mogen alleen met de school samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.
- Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Zo mag sponsoring niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn
- Sponsoring mag de onderwijsinhoud niet beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school en het schoolbestuur aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen.
- De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat er op enig moment sponsormiddelen wegvallen.
- De middelen die een school via sponsoring ontvangt, worden ingezet voor de extra's.
- Sponsoring wordt in de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld.
- In lesmaterialen mag geen reclame voorkomen en mag er geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie.
- De leerlingen worden niet gestimuleerd tot ongezonde en/of gevaarlijke activiteiten, noch worden leerlingen aangemoedigd om ouders te stimuleren producten of diensten af te nemen van de sponsor.
- Verkregen sponsormiddelen moeten gescheiden zichtbaar gemaakt worden in de jaarrekening die voor alle betrokkenen bij de school goed toegankelijk dient te zijn.

1.4. Specifiek voor ons
- We willen advertenties of andere uitingen van sponsors alleen opnemen in het geplande jaarboek.
- We willen geen advertenties of andere uitingen van sponsors in de schoolgids.
- We willen alleen de naam of het logo van onze sponsors vermelden op de website van de school, dus geen advertenties of link naar een website van een derde.

1.5. Aandachtspunten bij sponsoring
- Wees alert op reeds bestaande sponsoring. Denk bijvoorbeeld aan het uitdelen van folders aan leerlingen. Een uitgever wil de school bijvoorbeeld een aantal boeken geven en plaatst hiertegenover het uitdelen van folders. Het is ongewenst dat leerlingen (en ouders) omkomen in de veelheid van folders. Maak als school een keuze met welke uitgever we door willen gaan en laat de anderen voor wat ze zijn.
- We willen geen structurele sponsoring, dus geen sponsors bij activiteiten die horen bij de dagelijkse gang van zaken. Kwaliteit en continuïteit van het onderwijs moeten gegarandeerd blijven. Sponsoring kan alleen bij incidentele gelegenheden, waarbij beantwoord wordt aan de doelstellingen van de sponsorcommissie van De Herenweg.
- Ook buitenschoolse activiteiten vallen onder deze regeling als de school er als organisatie bij betrokken is.
- Bij iedere sponsor waar een tegenprestatie (lees advertentie in het jaarboek, vermelding naam/logo op website) wordt een sponsorovereenkomst opgesteld. Contracten van sponsors zelf worden door ons niet geaccepteerd.
- In het schoolplan en in de schoolgids geven we informatie over sponsoring.

1.6. Aandachtspunten bij het zoeken naar sponsors
- Ga na waarvoor we extra middelen willen.
- Ga na welk bedrijf in aanmerking komt om ons te sponsoren. We willen alleen 'verantwoorde' bedrijven, d.w.z. bedrijven waarvan het imago aansluit bij de pedagogische en didactische uitgangspunten van de school.
- Ga na wat de sponsor aanbiedt. Het aangebodene moet iets zijn waar de school iets mee kan.
- Ga na of de tegenprestatie in ons beleid past.
- Ga na wie contactpersoon is vanuit de school en wie de sponsor.

2. Sponsorbeleid De Herenweg
2.1. Belang sponsoring
De school acht sponsoring van belang vanwege de wenselijkheid en noodzaak om voor het bekostigen van het onderwijsproces ondersteunende activiteiten extra middelen te genereren. De activiteiten richten zich op het stimuleren van een gezonde levensstijl en bevordering van de beweging van onze leerlingen.

Concreet houdt dit in:
- de erkenning dat sponsoring een tweezijdige relatie inhoudt, waarin de school met als vertegenwoordiger de stichting vrienden PCOW een aantrekkelijke, zelfstandige partner wenst te zijn;
- dat de pedagogisch/didactische opdracht van de school het primaat behoort te houden;
- dat het primaire onderwijsproces niet afhankelijk mag worden van sponsoring.

2.2. Actief beleid
Indien gewenst voert de school een actief beleid ten aanzien van het fenomeen sponsoring.
De school conformeert zich aan het "Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring".

Dit houdt onder meer in dat:
- sponsoring niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs en de school in gevaar mag brengen;
- sponsoring verenigbaar moet zijn met de statutaire grondslag van de rechtspersoon van wie de school uitgaat, alsmede de doelstellingen van de school en het onderwijs;
- sponsoring zich moet richten op een gezonde levensstijl van de leerlingen;
- bedrijven alleen met scholen samenwerken vanuit een maatschappelijke betrokkenheid;
- de samenwerking tussen scholen en bedrijven geen nadelige invloed mag hebben op de geestelijke en lichamelijk ontwikkeling van leerlingen:
- de school niet in een afhankelijkheidsrelatie tot de sponsor(s) mag komen te verkeren, de kernactiviteiten mogen niet afhankelijk worden van sponsoring.

Sponsors dienen de uitgangspunten van het convenant te accepteren.

2.3. Draagvlak
Sponsoring behoeft een groot draagvlak binnen de schoolorganisatie.

De school tracht dit te bereiken door:
- aan de personeels- en oudergeleding van de medezeggenschapsraad instemming te vragen terzake van het sponsorbeleid en de acceptatie van revenuen uit sponsoring, als bedoeld in artikel 10f en 12a WMS.
- de gepleegde sponsoractiviteiten -met vermelding van omvang inkomsten en verschuldigde tegenprestatie- jaarlijks in het sociaal jaarverslag te verantwoorden;
- de sponsorinkomsten en uitgaven zullen via een separate stichting lopen, zodat er sprake is van transparantie;
- het instellen van een klachtregeling als hierna beschreven.

2.4. Klachtenregeling
Met betrekking tot concrete sponsoractiviteiten hanteert de school onderstaande klachtenregeling:

1. Leerlingen en hun ouders/verzorgers alsmede personeelsleden van de school kunnen terzake van het in schoolverband geconfronteerd worden met ongewenste reclame-uitingen een schriftelijke klacht indienen bij de directie.
2. Het gaat daarbij om reclame-uitingen waartoe het schoolbestuur/de directie zich op grond van contractuele afspraken heeft verbonden deze binnen de school dan wel in schoolverband toe te laten.
3. Een klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn klacht tegenover een delegatie vanuit de directie mondeling toe te lichten.
4. De directie beoordeelt de klacht op basis van de in het convenant sponsoring neergelegde criteria, het eigen sponsorbeleid alsmede de grondslag van de rechtspersoon die de school in stand houdt.
5. De directie doet binnen vier weken na ontvangst van de schriftelijke klacht een uitspraak. Deze uitspraak dient te zijn gemotiveerd.
6. Indien de beslissing van de directie voor klager niet bevredigend is, kan hij zich wenden tot de klachtencommissie als bedoeld in het Convenant scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.

3. Convenant 3.1. Artikel 1, begripsomschrijvingen
Leerlingen
Waar in dit convenant sprake is van leerlingen worden daaronder begrepen leerlingen in het primair , de wet op de expertise centra en de wet op het voortgezet onderwijs, dan wel hun ouders, voogden of verzorgers.

Sponsoring
Geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouder-/leerling bijdragen, indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen) worden geconfronteerd.

Donatie
Geldelijke en/of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouder-/leerling bijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. In het geval van een donatie kan het bevoegd gezag uit eigen beweging overgaan tot het leveren van een tegenprestatie. In dat geval is er sprake van sponsoring in de zin van dit convenant.

Reclame(uiting)
Iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame(uiting) wordt mede verstaan het vragen van diensten. Van een openbare aanprijzing is sprake indien leerlingen hiermee worden geconfronteerd en deze redelijkerwijs niet kunnen ontlopen.

Reclame Code
Regels waaraan reclame moet voldoen en waaraan reclame wordt getoetst door de Reclame Code Commissie.

Klachtencommissie
De klachtencommissie op grond van artikel 14 van de WPO, artikel 23 van de WEC of artikel 24b van de WVO.

Reclame Code Commissie
De door de Stichting Reclame Code ingestelde klachtencommissie die beoor-deelt of adverteerders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het maken van reclame, zich aan de Reclame Code hebben gehouden.

3.2. Artikel 2, draagvlak
Voor een beslissing inzake sponsoring dient binnen de schoolorganisatie en tussen de school en bij de school betrokkenen een draagvlak te zijn. Het moet altijd voor een ieder kenbaar zijn dat er sprake is van sponsoring. Partijen zullen met kracht bevorderen dat wordt gehandeld overeenkomstig de spelregels van het convenant en de in het onderwijs voor sponsoring geldende wettelijke voorschriften.

3.3. Artikel 3, Taak en doelstelling scholen
Sponsoring in het onderwijs moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Partijen zullen bevorderen dat scholen en bedrijven bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde levensstijl van kinderen mogelijk, gemakkelijk en aantrekkelijk maken. Het bevorderen van gezond gedrag is immers een van de kerndoelen van het onderwijs. Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. Zo mag sponsoring niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid of misleidend zijn. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen.

3.4. Artikel 4, Positie scholen
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.

3.5. Artikel 5, Onderwijsinhoud
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de door de school aan het onderwijs gestelde kwalitatieve eisen. Zo mag in lesmaterialen en leermiddelen geen (impliciete) reclame voorkomen en mag daarin geen sprake zijn van onvolledige of subjectieve informatie. Indien er op een andere wijze in schoolverband reclame wordt gemaakt, mag dit de leerlingen niet stimuleren tot ongezonde en/of gevaarlijke activiteiten, noch mag dit leerlingen aanmoedigen om ouders te stimuleren producten of diensten af te nemen van de sponsor.

3.6. Artikel 6, Continuiteit
De continuïteit van het onderwijs mag niet in gevaar komen doordat op enig moment de sponsormiddelen wegvallen. Het uitvoeren van de aan de school wettelijk opgedragen kernactiviteiten mag niet afhankelijk worden van sponsormiddelen. In dit verband wordt opgemerkt dat de overheid zorgt voor de reguliere bekostiging van de scholen, waarmee scholen in staat worden gesteld te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

3.7. Artikel 7, Klachten
Partijen zullen met kracht bevorderen dat alle bij het onderwijs betrokkenen duidelijk is dat zij zich met klachten over sponsoring kunnen melden bij de klachtencommissie als bedoeld in artikel 1. Partijen zullen daarnaast bekendheid geven aan het feit dat klachten over de inhoud van concrete reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie.

3.8. Artikel 8, Transparantie
Partijen spannen zich er voor in dat scholen die gebruik maken van het middel sponsoring er voor zorgen dat alle betrokkenen bij de school voldoende geïnformeerd worden over de beslissingen aangaande sponsoring. Zij bieden scholen desgevraagd ondersteuning bij het opzetten van professionele communicatielijnen. Zij stimuleren dat scholen de door hen verkregen sponsormiddelen gescheiden zichtbaar maken in een boekhouding, die voor alle betrokkenen bij de school goed toegankelijk dient te zijn.

3.9. Artikel 9, Communicatiestrategie
Partijen zullen met het oog op de afspraken die in dit convenant zijn vastgelegd een gezamenlijke communicatiestrategie ontwikkelen. Partijen zullen de afgesproken spelregels voor sponsoring actief gedurende de gehele periode van het convenant onder de aandacht van hun achterban brengen.

3.10. Artikel 10, Evaluatie
De werking van dit convenant zal in 2012 door partijen integraal worden geëvalueerd. Daarbij zal in elk geval worden geïnventariseerd op welke wijze hetgeen in dit convenant is vastgelegd door scholen is gehanteerd. Deze evaluatie vindt plaats op een voor het verstrijken van deze termijn nader door partijen te bepalen wijze. Mede aan, de hand van de uitkomsten van de evaluatie zal door partijen worden bepaald of en zo ja in welke vorm dit convenant zal worden verlengd. De staatssecretaris neemt het initiatief om tot de beoogde evaluatie te komen.

3.11. Artikel 11, Wijziging convenant
Indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van een der partijen zouden moeten leiden tot herziening van dit niet in rechte afdwingbare convenant, wordt hierover overleg gevoerd tussen alle partijen. Wijzigingen van dit convenant en aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk tussen alle partijen zijn overeengekomen.

3.12. Artikel 12, Werkingsduur en bekendmaking
Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening door partijen en eindigt op 1 januari 2013. Partijen voeren tijdig voor de afloop en op initiatief van de staatssecretaris overleg over de vraag of en in welke vorm voortzetting van dit convenant gewenst is. Dit convenant zal in elk geval worden bekendgemaakt in het gele katern van het officiële publicatieblad van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Uitleg. Daarenboven zullen alle partijen zelf bekendheid geven aan de afspraken naar hun eigen achterban.